♣جُــز تـُـو♣

بــوבَלּــت رآ בوωــت בآََرґ
وقتـــے پَـלּـجــﮧ בَر ڪمَـرمـ حلقـﮧ مــے ڪُـלּــے


و بــﮧ آغوشَتــ میـِـفتــ مَـرآ مــے فِشـارے
و وآבارَمــ مــےڪُـלּـے
ڪـِﮧ بــﮧ هیچـڪَـ
فـِڪـر לּـڪُنمــ
جُــز تـُـو

/ 0 نظر / 13 بازدید