تــو نبــآشی . . .


تــو نبــآشی . . .

هــرچقــدر هــم رویــآ ببــآفم و تصــورآتم رآ نقــآشی کــنم ، هیــچ است

حتی اگــر زنــده شــوند تمــآم خیــآل هــآی تنهــآیی اَم . . .

تــو نبــآشی ثــآنیه هــآی زنــدگی اَم فلــج میــشوند . . .

فــقط بــآش ، همــین کــآفیســت بــرآی بــدست آوردن تمــآم رویــآ هــآیم . . .

فــقط بــآش ، همیــن کــآفیست . . .

/ 0 نظر / 26 بازدید