مجازات

اگــــرمـی تـوانستــم مجـــازاتـت کنـــم

از تـــــــو مــی خواستـــــــــــــــــــــم

بـه انـــدازه ای کـه تــــورا دوست دارم

مـــرا دوســـــت داشتـــــه بـــاشــــی...

/ 0 نظر / 29 بازدید