"دوست"

گاهی یک نگاه انقدر مهربان است که چشمانم هرگز رهایش نمیکند


گاهی یک عشق انقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود


وگاهی یک "دوست"انقدر عزیز است که قلبم هیچ گاه فراموشش

نخواهد کرد.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید