دلم تنگه برات مادر

من بــــــدهکار تــــــوأم


ای مــــــــــــادر....


همــــــه جانی که ب مــــــن بخشیدی!


لحظاتی ک برای امن من جنــــــگیدی!


و بــــــدهکار تــــــوأم


عمــــــرت را


روز هایی ک ز من رنجیــــــدی،


اشکــــــ ها دزدیــــــدی


و ب من خنــــــدیــــــدی!


من بــــــدهکار تــــــوأم مــــــــــــادر!


دلم برات تنگ شده مادر 

/ 0 نظر / 22 بازدید