# بهترین

دوست داشتن

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی، "تــــــــــــــــــمام" نـــــــــــــــــــــمی شوند … ! هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی ! حضورشان"گــــــــــــــــرم" است ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 8 بازدید

“دلبستـــــــــــگی”

مهــــ❤ـــــــربانمـــــــــ ...... به روی عالمـــــــــ و آدمـــــــــ بسته امــــــــ مگر “دلبستـــــــــــگی” همین نیست ؟؟؟ ❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤ ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

آغــوش گــَـرمــَم بــآش...

آغــوش گــَـرمــَم بــآش... آغــوش گــَـرمــَم بــآش... بگـــذآر فــَرآمــــوش کــُـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کـــہ دَر سـَـرمــآی بـــیــکــَـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم...!!!♥♥♥ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید