# بوسه

♣جُــز تـُـو♣

♣بــوבَלּــت رآ בوωــت בآََرґ♣♣وقتـــے پَـלּـجــﮧ בَر ڪمَـرمـ حلقـﮧ مــے ڪُـלּــے♣ ♣و بــﮧ آغوشَتــ میـِـفتــ مَـرآ مــے فِشـارے♣♣و وآבارَمــ مــےڪُـלּـے♣♣ڪـِﮧ بــﮧ هیچـڪَـ♣♣فـِڪـر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید