# حرف

خـــــــــــــــــــدایــــــــــا...............

یـــــه دعــــــــــــــــا میــــــکنمـــــ هـــــــــــمـه بگــــــــــنــــــ آمیــــــــــــــن خـــــــــــــــــــدایــــــــــا کــــــاری کـــن هـــــــــیچ وقـــــــتـ هیــــــــــچـ مـــــــادری از فــــــــــــرزنـدش نــــــــرنجــــــــــه
/ 1 نظر / 19 بازدید

"بیخـــیآل"..

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــ ه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

بــــــــعــــــــــــضــــــــــــی حـــــــــــــرفـــــــــــا !!!!!

ولـــــــــی بــــــــعــــــــــــضــــــــــــی حـــــــــــــرفـــــــــــا رو ....نـــــــــــــــــه مــــیــــشـــــه گـــــــــــفـــــــــت ....نــــــه مـــیـــــشـــــــه خــــــــورد ....مـــــــیـــــــمــــــــونـــــــه ســـــــردل ....مـــــــیـــــــشــــــــه دلـــــتــــــنــــــــ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید