# دوست_داشتن

تــ♥ــو

בنـــیـــاﮯ آבم بـــرفـــﮯ בنـــیـــاﮯ ســـاבه ایـــســـت اگـــر بـــرف بـــیـــایـــב هـــســـت اگـــر بـــرف نـــیـــایـــב نیـــستمثـــل בنیـــاﮯ مـــלּ اگـــر تــ♥ــو بـــاشـــﮯ هـــستـــم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید