# عشق

جایت

یــــــــــــــک صــــــــــــندلی خالـــــــــــی کــــــــــــنار رویاهایـــــــــــم ازآن توســـــــــت… بنشـــــــــــــینی یا بـــــــــروی; کسی جــــــــــــایت را نخـــــــــــواهد گـــــــرفت…
/ 0 نظر / 6 بازدید