# عشق

تــ♥ــو

בنـــیـــاﮯ آבم بـــرفـــﮯ בنـــیـــاﮯ ســـاבه ایـــســـت اگـــر بـــرف بـــیـــایـــב هـــســـت اگـــر بـــرف نـــیـــایـــב نیـــستمثـــل בنیـــاﮯ مـــלּ اگـــر تــ♥ــو بـــاشـــﮯ هـــستـــم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!...وَ حآل هــَم کِه . . .؛گآهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید