# محبت

♣جُــز تـُـو♣

♣بــوבَלּــت رآ בوωــت בآََرґ♣♣وقتـــے پَـלּـجــﮧ בَر ڪمَـرمـ حلقـﮧ مــے ڪُـלּــے♣ ♣و بــﮧ آغوشَتــ میـِـفتــ مَـرآ مــے فِشـارے♣♣و وآבارَمــ مــےڪُـלּـے♣♣ڪـِﮧ بــﮧ هیچـڪَـ♣♣فـِڪـر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

تــ♥ــو

בنـــیـــاﮯ آבم بـــرفـــﮯ בنـــیـــاﮯ ســـاבه ایـــســـت اگـــر بـــرف بـــیـــایـــב هـــســـت اگـــر بـــرف نـــیـــایـــב نیـــستمثـــل בنیـــاﮯ مـــלּ اگـــر تــ♥ــو بـــاشـــﮯ هـــستـــم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

בلـــے را گــرم نمــیــکــنـنـב

•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○• روزگـــاریــســتـ ڪـــہ نــفـسـ مــیـڪـشـم تــآ بــجــآے مــرבه خـــآڪــم نــڪـــنـنـב ، ســآلــهـآســتـ ـڪــہ בســتـآن یــخـ زבه ام را هــــآ مــیـڪـنـم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید